Obec Senorady

1. Oficiální název

Obec Senorady

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Senorady je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Senorady vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Obec s rozšířenou působností: Ivančice

Obec s pověřeným obecním úřadem: Ivančice

3. Organizační struktura

-Zastupitelstvo obce
-Starosta
-Místostarosta
-Finanční výbor
-Kontrolní výbor

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Zastupitelstvo volí starostu, místostarostu a členy finanční a kontrolní komise.

Seznam organizací - Nejsou žádné organizace zřizované obcí nebo jinak pravidelně navázané na rozpočet obce.

4. atd. atd.

et cetera et cetera...